Ergoterapija | Ergoterapeutų draugija | Renginiai | Literatūra | Nuorodos | Kontaktai
 
      Valdyba
      Įstatai
      Prašymo forma
 
  Lietuvos ergoterapeutų draugijos įstatai
 

English version (pdf): The Constitution of Lithuanian Association of Occupational Therapists

BENDROJI DALIS

1.1. Lietuvos ergoterapeutų draugija (toliau – Draugija) yra visuomeninė organizacija, vienijanti Lietuvos Respublikos piliečius, dirbančius ergoterapijos srityje. Draugija sukurta bendriems narių poreikiams ir tikslams, neprieštaraujantiems Lietuvos Respublikos Konstitucijai ir įstatymams, tenkinti bei įgyvendinti.

1.2. Draugija yra ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo. Draugija turi savarankišką balansą, antspaudą su savo pavadinimu, atsiskaitomąją ir/ar užsienio valiutos sąskaitas bankuose ir už savo prievoles atsako visu savo turtu. Draugija neatsako už savo narių prievoles, o nariai už Draugijos prievoles.

1.3. Draugijos veiklos laikotarpis neribojamas.

1.4. Draugijos veiklos tikslas nėra pelno siekimas.

1.5. Veiklos teritorija – Lietuvos Respublika.

1.6. Draugija vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos Civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos Asociacijų įstatymu, kitais įstatymais, teisės aktais ir šiais įstatais.

1.7. Draugijos finansiniais metais laikomi kalendoriniai metai.

2. DRAUGIJOS VEIKLOS TIKSLAI IR UŽDAVINIAI

2.1. Pagrindiniai draugijos tikslai:

2.1.1. Rūpintis kiekvieno visuomenės individo sveikata ir gyvenimo kokybe ergoterapijos praktikos rėmuose.

2.1.2. Aktyviai dalyvauti kuriant specifines, būdingas ergoterapijai prevencines priemones ligoms išvengti mažinant sergamumą ir ligotumą.

2.1.3. Kelti Draugijos narių kompetenciją ergoterapijos srityje, koordinuoti mokslinį darbą, atstovauti savo narių interesams.

2.2. Pagrindinių Draugijos tikslų įgyvendinimui numatyti šie uždaviniai:

2.2.1.Skatinti šiuolaikinių ergoterapijos standartų diegimą ir taikymą Lietuvoje, teikti siūlymus dėl ergoterapijos paslaugų teikimo tvarkos ir kokybės reikalavimų;

2.2.2. Skatinti ergoterapijos mokslo vystymą Lietuvoje ir dalyvavimą tarptautinėse mokslo programose;

2.2.3. Teikti siūlymus, planuojant ergoterapeutų ruošimo ir tobulinimosi programas;

2.2.4. Kelti Draugijos narių kvalifikaciją organizuojant seminarus, konferencijas, suvažiavimus bei koordinuojant ir remiant narių dalyvavimą tarptautiniuose tobulinimo renginiuose ir programose;

2.2.5. Bendradarbiauti su visomis sveikatos priežiūros tarnybomis, teikti joms mokslinę-metodinę ir praktinę pagalbą siekiant gyvenimo gerovės;

2.2.6 Propaguoti ergoterapijos mokslo bei praktikos pasiekimus sveikatos priežiūros specialistams ir visuomenei;

2.2.7. Bendradarbiauti su visuomeninėmis ir medikų profesinėmis sąjungomis, siekiant Draugijos tikslų ir teikiant joms reikalingą mokslinę-metodinę pagalbą;

2.2.8.Plėtoti ryšius su tarptautinėmis ir užsienio šalių organizacijomis, skatinti Draugijos narių dalyvavimą tarptautinėse organizacijose ir programose.

2.3. Draugija turi teisę gauti paramą bei tiekti ar panaudoti ją visais įstatuose nurodytais Draugijos veiklos tikslais ir visais kitais Lietuvos Respublikos Labdaros ir paramos įstatyme bei kituose norminiuose dokumentuose numatytais visuomenei naudingais tikslais.

2.4. Šiuose įstatuose numatytų tikslų ir uždavinių įgyvendinimui Draugija turi teisę panaudoti Lietuvos Respublikos teisės aktais nedraudžiamas priemones, įskaitant:

  • 58.11 Knygų leidybą,
  • 58.12 Laikraščių leidybą,
  • 58.14 Žurnalų ir periodinių leidinių leidybą,
  • 72.19 Kiti gamtos mokslų ir inžinerijos moksliniai tyrimai ir taikomoji veikla,
  • 85.59 Kitas, niekur kitur nepriskirtas švietimas.

2.5. Veiklą kuri yra licencijuojama arba vykdoma Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka, Draugija gali vykdyti tik gavusi atitinkamus leidimus ir licencijas.

3. DRAUGIJOS TEISĖS IR PAREIGOS

3.1. Savo tikslams ir uždaviniams įgyvendinti Draugija įstatymų nustatyta tvarka turi teisę:

3.1.1. Nekliudomai raštu, žodžiu ar kitais būdais skleisti informaciją apie savo veiklą, propaguoti organizacijos tikslus ir uždavinius;

3.1.2. Steigti visuomenės informavimo priemones, užsiimti leidyba;

3.1.3. Įstatymų nustatyta tvarka organizuoti susirinkimus, mitingus, piketus, demonstracijas, procesijas, įvairias eitynes, kitokius taikius susirinkimus ir masinius renginius;

3.1.4. Pirkti ar kitaip įsigyti savo veiklai reikalingą turtą, jį naudoti, valdyti ir juo disponuoti;

3.1.5. Samdyti asmenis įstatuose numatytai veiklai vykdyti;

3.1.6. Gauti lėšų ar kitokio turto iš tarptautinių visuomeninių organizacijų, nevalstybinių organizacijų, fondų, taip pat fizinių ir juridinių asmenų;

3.1.7. Steigti (būti steigėju) įmones, registruojamas ir veikiančias pagal Lietuvos Respublikos įstatymus;

3.1.8. Steigti fondus;

3.1.9. Turėti sąskaitas bankuose;

3.1.10. Už prekes ir paslaugas atsiskaityti įstatymų nustatyta tvarka;

3.1.11. Gauti paramą;

3.1.12. Naudoti lėšas įstatuose numatytiems tikslams įgyvendinti;

3.1.13. Užmegzti tarptautinius ryšius, įstoti į tarptautines visuomenines (nevalstybines) organizacijas;

3.1.14. Nutraukti savo veiklą;

3.1.15. Prisiimti įsipareigojimus ir sudaryti sutartis su partneriais.

3.2. Draugija vykdo buhalterinę apskaitą, teikia finansinę – buhalterinę ir statistinę informaciją valstybės institucijoms ir moka mokesčius įstatymų nustatyta tvarka.

4. ASOCIACIJOS SUDĖTIS, JOS NARIŲ TEISĖS IR PAREIGOS

4.1. Asociaciją sudaro tikrieji nariai (toliau – nariai) ir garbės nariai.

4.2. Asociacijos tikrieji nariai turi teisę:

4.2.1. Teikti pasiūlymus veiklai gerinti;

4.2.2. Rinkti ir būti išrinktu į Asociacijos renkamus organus;

4.2.3. Kreiptis su prašymais ir pasiūlymais į valdybą;

4.2.4. Asmeniškai dalyvauti posėdžiuose, kai svarstoma jų veikla;

4.2.5. Laisvai išstoti iš Asociacijos, apie tai pranešus raštu valdybai;

4.2.6. Gauti informaciją apie Asociacijos veiklą;

4.2.7. Įgalioti kitą narį balsuoti už jį konferencijoje ar atlikti kitus veiksmus;

4.2.8. Apskųsti teismui konferencijos, valdybos ir pirmininko sprendimus bei nutarimus;

4.2.9. Asociacijos nariai turi lygias sprendžiamojo balso teises konferencijoje.

4.3. Asociacija gali turėti garbės narius, kurie renkami konferencijoje atviru balsavimu paprasta balsų dauguma bet kurio tikrojo nario teikimu, pritarus valdybai.

4.4. Asociacijos garbės nariai neturi sprendžiamojo balso teisės ir negali būti renkami į valdymo organus. Jais gali būti ne tik Lietuvoje, bet ir užsienyje gyvenantys asmenys, nusipelnę ergoterapijos srityje.

4.5. Asociacijos nariai turi tokias pareigas:

4.5.1. laikytis Asociacijos įstatų;

4.5.2. Aktyviai dalyvauti Asocijacijos veikloje;

4.5.3. Laiku mokėti nario mokestį;

4.5.4. Dalyvauti konferencijose, išplėstiniuose valdybos posėdžiuose valdybos kvietimu.

5. NAUJŲ NARIŲ Į DRAUGIJĄ PRIĖMIMAS IR PAŠALINIMAS

5.1. Draugijos tikraisiais nariais (toliau – narys) gali būti Lietuvos Respublikos piliečiai, baigę ergoterapijos studijas ir įgiję ergoterapeuto profesinę kvalifikaciją.

5.2. Asociacijos narių sąrašus tvarko Asociacijos sekretorius.

5.3. Asmenys, pageidaujantys tapti Asociacijos nariais, privalo pateikti raštišką prašymą valdybai.

5.4. Valdyba dėl nario kandidatūros priima sprendimą paprasta balsų dauguma. Gavus valdybos sprendimą, naujai priimtas narys per 2 mėnesius nuo valdybos pranešimo turi sumokėti stojamąjį mokestį, po to įtraukiamas į Draugijos narių sąrašą.

5.5. Narys iš Asociacijos gali būti pašalintas valdybos narių sprendimu paprasta balsų dauguma dėl:

5.5.1. Etikos normų pažeidimo;

5.5.2. Nemokant nario mokesčio dvejus metus;

5.5.3. Draugijos įstatų nesilaikymo.

5.6. Narys gali išstoti iš Draugijos, pateikęs raštišką pranešimą valdybai. Remiantis šiuo pranešimu valdyba įpareigoja narių sąrašą tvarkantį asmenį patikslinti narių sąrašą.

5.7. Išstojusių ar pašalintų iš Draugijos narių stojamieji, metinai mokesčiai, dovanos, kitos atiduotos lėšos ar turtas negražinami.

6. DRAUGIJOS STRUKTŪRA IR VALDYMAS

6.1. Draugijos organai yra konferencija, valdyba ir pirmininkas.

6.2. Konferenciją organizuoja valdyba ne rečiau kaip kas dveji metai. Neeilinė konferencija gali būti šaukiama, jei to raštu reikalauja daugiau nei pusė Asociacijos narių. Apie šaukiamą konferenciją registruotu laišku, pasirašytinai, skelbimu dienraštyje „Kauno diena“ arba telekomunikacijų galiniais įrenginiais informuojami visi Asociacijos nariai ne vėliau kaip prieš 30 dienų iki konferencijos pradžios.

6.3. Konferencijos kompetencija:

6.3.1. Keičia Draugijos įstatus;

6.3.2. Išklauso Draugijos pirmininko (valdybos pirmininko), revizijos komisijos ataskaitas bei priima sprendimus;

6.3.3. Renka ir atšaukia revizijos komisiją;

6.3.4. Renka ir atšaukia šešis valdybos narius;

6.3.5. Nustato Draugijos veiklos gaires;

6.3.6. Nustato ir atskiru dokumentu tvirtina Draugijos narių stojamųjų mokesčių dydį, narių mokesčių dydžius ir jų mokėjimo tvarką;

6.3.7. Renka atviru balsavimu garbės narius;

6.3.8. Priima sprendimą dėl Draugijos pertvarkymo ar pabaigos(reorganizavimo ar likvidavimo);

6.3.9. Priima sprendimą dėl Draugijos tapimo kitų juridinių asmenų dalyviu;

6.4. Konferencija yra teisėta, jei joje dalyvauja daugiau kaip pusė Draugijos narių. Jei kvorumo nėra, įstatuose nustatyta tvarka šaukiama pakartotinė konferencija, kuri gali priimti sprendimus neįvykusios konferencijos darbotvarkės klausimais, nesvarbu kiek Draugijos narių susirinktų.

6.5. Konferencijos sprendimai priimami paprasta balsų dauguma, išskyrus 6.3.1 ir 6.3.8 punktuose numatytus atvejus, kuriems priimti reikia ne mažiau kaip 2/3 dalyvaujančių konferencijoje narių balsų daugumos.

6.6. Draugijos valdymo organas tarp konferencijų yra valdyba:

6.6.1. Valdybos veiklai vadovauja Asociacijos pirmininkas, kuris yra ir valdybos pirmininkas;

6.6.2. Valdybą sudaro vienuolika narių: Draugijos pirmininkas, pirmininko pavaduotojas, sekretorius, finansų valdytojas, trys nariai renkami kraštų (Vilniaus, Kauno, Klaipėdos) draugijų konferencijose (kraštų draugijų pirmininkai) ir keturi Draugijos konferencijoje. Valdybos darbo kadencija – 4 metai.

6.7. Draugijos Valdybos kompetencija:

6.7.1. Numato pagrindinių Draugijos tikslų ir uždavinių įgyvendinimo kelius;

6.7.2. Keičia Draugijos buveinę;

6.7.3. Priima ir šalina Draugijos narius;

6.7.4. Šaukia konferenciją;

6.7.5. Priima sprendimus dėl Draugijos finansinės veiklos vykdymo ir projektų finansavimo;

6.7.6. Siūlo konferencijai keisti Draugijai įstatus.

6.7.7. Renka ir atšaukia pirmininką.

6.8. Draugijos pirmininko/valdybos pirmininko kompetencija:

6.8.1. Vadovauja Draugijos veiklai, užtikrina konferencijos ir valdybos nutarimų vykdymą;

6.8.2. Vadovauja valdybos darbui, kviečia valdybos posėdžius;

6.8.3. Teikia valdybai siūlymus dėl Draugijos finansinės veiklos vykdymo bei projektų finansavimo;

6.8.4. Atstovauja Draugijai Lietuvoje ir užsienyje; atstovauja Draugijai Pasaulinėje ergoterapeutų federacijoje

6.8.5. Sudarinėja darbo sutartis ir kontraktus, pasirašo, tvirtina Draugijos dokumentus, atidaro ir uždaro sąskaitas bankuose;

6.8.6. Informuoja Draugijos narius ir visuomenę apie Draugijos veiklą.

6.9. Draugijos pirmininko pavaduotojo kompetencija:

6.9.1. Pavaduoja Draugijos pirmininką, pastarajam sergant ar išvykus;

6.9.2. Vykdo pirmininko jam pavestas funkcijas ir užduotis.

6.10. Draugijos sekretorius rengia valdybos posėdžius, protokoluoja valdybos sprendimus, tvarko Draugijos narių sąrašus ir rengia informaciją Draugijos nariams apie Draugijos veiklą.

6.11. Draugijos finansų valdytojas pristato metinę finansų ataskaitą konferencijai, pristato dokumentus revizijos komisijai. Valdybos posėdžiai rengiami ne rečiau nei tris kartus per metus. Valdybos nariai apie organizuojamą posėdį turi būti informuojami ne mažiau kaip prieš tris darbo dienas.

6.12. Gali būti rengiamas išplėstinis valdybos posėdis. Posėdžiai taip pat gali būti kviečiami 1/3 valdybos narių prašymu.

6.13. Valdybos posėdis teisėtas, jei jame dalyvauja ne mažiau nei du trečdaliai valdybos narių.

6.14. Valdybos sprendimai priimami dalyvaujančių posėdyje valdybos narių atviru balsavimu paprasta balsų dauguma.

7. DRAUGIJOS LĖŠOS IR TURTAS, JŲ PANAUDOJIMO TVARKA

7.1. Draugijos lėšas ir turtą sudaro:

7.1.1. Įstatuose numatyti narių mokesčiai;

7.1.2. Fizinių asmenų, labdaros organizacijų ir labdaros fondų dovanotos (paaukotos) lėšos ir turtas,nevalstybinių organizacijų, tarptautinių visuomeninių organizacijų dovanotos (paaukotos) lėšos ir turtas, kredito įstaigų palūkanos už saugomas Draugijos lėšas;

7.1.3. skolinto kapitalo lėšos;

7.1.4. kitos teisėtai gautos lėšos ir turtas.

7.2. Draugijos turtas ir lėšos turi būti naudojamas įstatuose numatytiems tikslams ir uždaviniams įgyvendinti.

7.3. Pasibaigus Draugijos veiklai, likęs turtas ir lėšos, įstatymų nustatyta tvarka patenkinus visus Draugijos kreditorių reikalavimus ir Draugijos narių reikalavimus dėl Draugijos turto dalies, neviršijančios nario stojamojo įnašo ar mokesčio, iki Draugijos išregistravimo iš juridinių asmenų registro perduodami kitam ar kitiems viešiesiems juridiniams asmenims, kuriuos nustato konferencija ar teismas, priėmęs sprendimą likviduoti Draugiją.

8. DRAUGIJOS FINANSINĖS VEIKLOS KONTROLĖS TVARKA

8.1. Draugijos finansinės veiklos kontrolę vykdo Draugijos revizijos komisija ne rečiau kaip vieną kartą per metus.

8.2. Revizijos komisiją iš trijų narių renka konferencija ketverių metų laikotarpiui. Revizijos komisijos nariais negali būti valdybos nariai.

8.3. Revizijos komisija kontroliuoja Draugijos finansinę veiklą:

8.3.1. Tikrina Draugijos metinę finansinę atskaitomybę ir kitus buhalterinės – finansinės veiklos dokumentus;

8.3.2. Atlieka bet kokius Draugijos veiklos patikrinimus konferencijos, valdybos ar pirmininko pavedimu;

8.3.3. Artimiausioje konferencijoje ar valdybos posėdyje praneša apie visus patikrinimų metu nustatytus pažeidimus.

8.4. Draugijos finansų valdytojas privalo pateikti revizijos komisijai jos reikalaujamus dokumentus.

8.5. Draugijos revizijos komisija įstatymų numatyta tvarka atsako už nepatenkinamą Draugijos veiklos kontrolę ir veiklos trūkumų slėpimą.

9. DRAUGIJOS DOKUMENTŲ IR KITOS INFORMACIJOS PATEIKIMO NARIAMS BEI SKELBIMO TVARKA

9.1. Dokumentų apie Draugijos veiklos pateikimo tvarką tvirtina valdyba.

9.2. Pranešimai ir skelbimai, kurie turi būti paskelbti viešai, skelbiami įstatymų numatyta tvarka elektroniniame puslapyje http://www.ergoterapija.lt

9.3. Bet kuri kita Draugijos informacija skelbiama elektroniniame puslapyje http://www.ergoterapija.lt

10. ĮSTATŲ KEITIMO TVARKA

10.1. Šie įstatai gali būti keičiami Lietuvos Respublikos įstatyme nustatyta procedūra tik Asociacijos konferencijos sprendimu, priimtu ne mažiau kaip 2/3 konferencijoje dalyvavusių narių balsų dauguma.

10.2. Pakeisti įstatai įsigalioja nuo jų įregistravimo juridinių asmenų registre dienos.

Įstatai priimti du tūkstančiai tryliktųjų metų birželio penktąją Lietuvos ergoterapeutų draugijos konferencijoje.

Lietuvos ergoterapeutų draugijos pirmininkė Giedrė Kavaliauskienė

Lietuvos ergoterapeutų draugijos įstatai pdf formatu